Reguleringen van de
www.ultrasstickers.eu
online store


Defineren, onder andere regels voor het afsluiten van verkoopcontracten via een winkel die de belangrijkste informatie over de verkoper, de winkel en de consumentenrechten bevatten.


TABLE OF CONTENTS

§ 1 Definities
§ 2 Contact met de Verkoper
§ 3 Technische vereisten
§ 4 Aankopen in de winkel
§ 5 Betalingen
§ 6 Uitvoering van de bestelling
§ 7 Herroepingsrecht
§ 8 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
§ 9 Klachten
§ 10 Persoonlijke gegevens
§ 11 Voorbehouden Bijlage nr. 1: Modelformulier voor herroeping

§ 1 DEFINITIES

Werkdagen - dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Account - een gratis Winkelfunctie (dienst die elektronisch wordt geleverd) die door een apart reglement wordt geregeld, waardoor de Koper zijn individuele Account in de Winkel kan instellen. Consument - een consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Koper - elke entiteit die in de Winkel koopt. Reglement - dit reglement. Winkel - de onlinewinkel voor ultrasoonstickers die door de Verkoper wordt beheerd op www.ultrasstickers.eu. Verkoper - Anna Goławska-Nowak, een ondernemer die een bedrijf runt onder de naam Ultrasoon Stickers, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit dat wordt bijgehouden door de minister bevoegd voor economie en dat het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit runt, NIP 7343412958, REGON-nr. 366660632, ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.


§ 2 CONTACT MET DE VERKOPER

Postadres: ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.
E-mailadres: shop@ultrasstickers.eu


§ 3 TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

Voor de goede werking van de winkel heb je een
apparaat met internettoegang
webbrowser nodig die JavaScript en cookies ondersteunt.
Om een bestelling in de Winkel te plaatsen, is naast de vereisten in paragraaf 1 een actief e-mailaccount vereist.


§§ 4 WINKELEN IN DE WINKEL

De prijzen van de goederen die in de Winkel zichtbaar zijn, zijn de totaalprijzen voor de goederen, inclusief btw.
De Verkoper merkt op dat de totale prijs van de bestelling bestaat uit de prijs aangegeven in de Winkel: de prijs voor de goederen en, indien van toepassing, de leveringskosten.
De voor de aankoop geselecteerde goederen moeten worden toegevoegd aan het winkelmandje in de Winkel.
Vervolgens kiest de Koper uit het beschikbare in de Winkel: de leveringswijze van de goederen en de betalingswijze voor de bestelling, en verstrekt hij ook de gegevens die nodig zijn om de bestelling af te ronden.
De bestelling wordt geplaatst wanneer de inhoud is bevestigd en de Koper het Reglement aanvaardt.
Het plaatsen van een bestelling is hetzelfde als het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper.
De Verkoper zal de Consument ten laatste bij de levering van de goederen een bevestiging geven van het sluiten van de verkoopovereenkomst op een duurzame drager.
De Koper kan zich in de Winkel registreren, d.w.z. een Account aanmaken in de Winkel of aankopen doen zonder zich te registreren door zijn gegevens bij elke mogelijke bestelling te verstrekken.
Buitenlandse zendingen worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de besteller, wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of niet geleverde pakketten in de buitenlandse handel.


§ 5 BETALINGEN

U kunt uw bestelling betalen, afhankelijk van de keuze van de Koper:
Door middel van een gewone overschrijving op de bankrekening van de Verkoper.
Via het betalingsplatform:

Overdracht 24
Paypal
Skrill

Cash bij levering, d.w.z. contant, op het moment van levering van de goederen aan de Koper (alleen in Polen). Contant bij het afhalen van uw persoonlijke goederen. Als de Koper ervoor kiest om vooruit te betalen, moet de bestelling binnen 2 werkdagen na het plaatsen van de bestelling worden betaald. De Verkoper informeert dat in het geval van sommige betalingsmethoden, vanwege hun specificiteit, betaling van de bestelling via deze methode alleen mogelijk is direct na het plaatsen van de bestelling. De Koper aanvaardt door zijn aankopen in de Winkel het gebruik van elektronische facturen door de Verkoper. De koper heeft het recht om zijn aanvaarding in te trekken.


§ 6 ORDER COMPLETION

De verkoper is verplicht om de goederen zonder gebreken te leveren.
De duur van het contract wordt aangegeven in de winkel.
In het geval dat de koper ervoor heeft gekozen om de bestelling vooraf te betalen, zal de verkoper de bestelling na de betaling uitvoeren.
In een situatie waarin de Koper onder één bestelling goederen met verschillende leveringsdata heeft gekocht, zal de bestelling worden verwerkt binnen de termijn die van toepassing is op de goederen met de langste levertijd.
De in de Winkel gekochte goederen worden geleverd afhankelijk van de wijze van levering die de Koper heeft gekozen:De Koper kan de goederen persoonlijk afhalen op de zetel van het bedrijf tijdens de openingsuren ervan.
Via een koeriersbedrijf
Naar InPost-pakketautomaten (alleen in Polen)
Eigen wegtransport
Als de Koper kiest voor persoonlijke ophaling, zullen de goederen klaar zijn om afgehaald te worden tegen de aangegeven datum van voltooiing van de bestelling, en als de Verkoper de datum van verzending van de goederen heeft aangegeven - tegen deze datum.
Buitenlandse zendingen worden verzonden onder de verantwoordelijkheid van de besteller, wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of niet geleverde pakketten in de buitenlandse handel.


§ 7 RECHT OP HET CONTRACT

De consument heeft het recht om de overeenkomst met de Verkoper te herroepen via de Winkel, onder voorbehoud van § 8 van het Reglement, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen.
De termijn om zich terug te trekken uit de overeenkomst vervalt na 14 dagen vanaf de dag:Om de consument het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst te laten gelden, moet hij de Verkoper, aan de hand van de gegevens in § 2 van het Reglement, op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of informatie per e-mail).
waarin de consument in het bezit is gekomen van de goederen of waarin een andere derde partij dan de vervoerder en die door de consument is aangegeven, in het bezit is gekomen van de goederen.
waarin de Consument in het bezit is gekomen van de laatste van de zaken of waarin een derde partij, anders dan de vervoerder en aangegeven door de Consument, in het geval van een overeenkomst waarbij de eigendom van veel zaken die afzonderlijk worden geleverd, moet worden overgedragen.
het sluiten van de overeenkomst - in het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud.

De consument kan het modelformulier voor herroeping aan het einde van de verordening gebruiken, maar het is niet verplicht.
Om de termijn voor herroeping van de overeenkomst in acht te nemen, volstaat het dat de consument vóór de termijn voor herroeping van de overeenkomst informatie over de uitoefening van zijn recht om de overeenkomst te herroepen, toestuurt. In geval van herroeping van het contract, stuurt de verkoper de consument alle van hem ontvangen betalingen terug, verminderd met de leveringskosten van de goederen, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de verkoper de retourzending heeft ontvangen.
De verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde betalingsmethoden die de consument in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de winkel en de consument een andere oplossing overeenkomen.
De verkoper ziet af van het retourneren van de betaling tot de ontvangst van de goederen.
De verkoper vraagt u de goederen te retourneren naar het volgende adres: ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz. E-mailadres: shop@ultrasstickers.eu onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument de verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de koopovereenkomst. De termijn wordt nageleefd als de consument de goederen binnen 14 dagen terugstuurt.
De consument draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

§ 8 UITZONDERINGEN NAAR HET RECHT VAN HET CONTRACT

Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand is niet van toepassing op de consument met betrekking tot de overeenkomst: Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand is niet van toepassing op een andere entiteit dan de consument.
waarin het onderwerp van de dienst een niet geprefabriceerd artikel is, dat is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
waarin het onderwerp van de dienst een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheidstermijn heeft.
waarin het onderwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na het openen van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd, als de verpakking is geopend na levering.
waarin het onderwerp van de dienst zaken zijn die na levering, vanwege hun aard, onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken.
waarin het onderwerp van de dienst bestaat uit geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na levering werd geopend.
voor het bezorgen van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst.
voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, indien de uitvoering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst en nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van het verlies van het recht op herroeping van de overeenkomst.

§ 9 COMPLAINTS

In geval van een gebrek aan de goederen heeft de koper de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de gebrekkige goederen onder de garantie of waarborg zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de waarborg is toegekend.
Met behulp van de garantie kan de koper, onder de voorwaarden en binnen de termijnen die in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgesteld: De verkoper vraagt een klacht in het kader van de garantie in te dienen bij het in § 2 van het Reglement vermelde post- of elektronisch adres.
in geval van een materiële tekortkoming een verklaring van prijsvermindering
indienen - een verklaring van herroeping van de overeenkomst
vragen om vervanging van het artikel door een niet-defectief artikel
eisen dat het artikel wordt verwijderd
Als blijkt dat het voor de behandeling van de klacht noodzakelijk is om de geclaimde goederen aan de verkoper te leveren, is de koper verplicht om deze goederen op eigen kosten te leveren aan het adres van Ultras Stickers ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.
E-mailadres: shop@ultrasstickers.eu
Indien het product een extra garantie heeft gekregen, is informatie hierover, evenals over de voorwaarden ervan, beschikbaar in de productbeschrijving in de Store.
Klachten met betrekking tot de werking van de Store dienen te worden gericht aan het e-mailadres dat is vermeld in § 2 van het Reglement.
De klacht zal door de Verkoper binnen 14 dagen worden behandeld. In het geval dat de klachtenprocedure niet het door de Consument verwachte resultaat oplevert, kan de Consument gebruik maken van onder andere:
bemiddeling door de bevoegde Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij u zich moet wenden tot de bemiddeling. De procedure is in de regel gratis. De lijst van de Keuringsdiensten is hier beschikbaar: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 .
assistentie van een bevoegde vriendschappelijke consumentenrechtbank die werkzaam is bij de Provinciale Inspectie van Koophandel, waarbij een aanvraag moet worden ingediend voor de behandeling van een zaak bij een arbitragehof. De procedure is in de regel gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
gratis hulp van de gemeentelijke of poviat-ombudsman voor de consument.
Internet ODR-platform beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 10 PERSOONLIJKE GEGEVENS

De beheerder van de persoonsgegevens die door de Koper bij het gebruik van de Winkel worden verstrekt, is de Verkoper.
De persoonsgegevens van de Koper worden voornamelijk verwerkt op basis van een contract en voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming (GDPR). Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door de Verkoper is opgenomen in het privacybeleid dat in de Winkel is geplaatst.

§ 11 RESERVATIES

Het is de Koper verboden om illegale inhoud te verstrekken.
Elke bestelling die in de Winkel wordt geplaatst, vormt een afzonderlijke verkoopovereenkomst en vereist een afzonderlijke aanvaarding van het Reglement. De overeenkomst wordt tijdig gesloten en om de bestelling uit te voeren.
Overeenkomsten die op basis van dit reglement worden gesloten, worden gesloten in het Pools.
In het geval van een mogelijk geschil met een Koper die geen Consument is, zal de bevoegde rechtbank de rechtbank zijn die bevoegd is voor de zetel van de Verkoper.
Geen van de bepalingen van dit reglement sluit de rechten van de Consument uit of beperkt deze op enigerlei wijze.
De bepalingen met betrekking tot goederen en de koopovereenkomst zijn dienovereenkomstig van toepassing op digitale inhoud en de overeenkomst voor de levering van digitale inhoud, tenzij het Reglement deze zaken afzonderlijk specificeert.

Bijlage 1 bij het Reglement

Hieronder is een voorbeeld van een herroepingsformulier waarvan de Consument al dan niet gebruik kan maken:
MODEL FORMULIER VAN HET CONTRACT

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u de overeenkomst wilt herroepen) Ultrasone Stickers
ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.
Email adres: shop@ultrasstickers.eu e-mail adres: shop@ultrasstickers.eu
- I / We (*) ................................................ eu store

TABLE OF CONTENTS

§ 1 Definities § 2 Contact met de Verkoper § 3 Technische vereisten § 4 Account § 5 Klachten § 6 Persoonlijke gegevens § 7 Reserveringen § 8 Gebruikersgedrag

§ 1 DEFINITIES

Account - de gratis Winkelfunctie (service) geregeld in dit reglement, waardoor de Koper zijn individuele Account in de Winkel kan instellen. Koper - elke entiteit die in de Winkel koopt. Winkel - www.ultrasstickers.eu online winkel gerund door de Verkoper op www.ultrasstickers. eu Verkoper - Anna Goławska-Nowak, ondernemer die een bedrijf runt onder de naam Ultrasoon Stickers, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit dat wordt bijgehouden door de minister bevoegd voor economie en het bijhouden van het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit, NIP 7343412958, REGONNUMMER 366660632, ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.

§ 2 CONTACT MET DE VERKOPER

Postadres: ul. Sienkiewicza 88/19, 33-300 Nowy Sącz.
E-mailadres: shop@ultrasstickers. eu

§ 3 TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

Voor een goede werking en het aanmaken van een Account heb je:

actief e-mailaccount
apparaat met internettoegang
webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt

§ 4 ACCOUNT

Het aanmaken van een Account is geheel vrijwillig en afhankelijk van de wil van de Koper.
Het account geeft de Koper extra opties, zoals: het bekijken van de geschiedenis van bestellingen die door de Koper in de Winkel zijn geplaatst, het controleren van de status van de bestelling of het bewerken van de gegevens van de Koper.
Om een Account aan te maken, moet je het juiste formulier in de Winkel invullen.
Op het moment van het aanmaken van de Account wordt er een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot het onderhoud van de Account onder de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement.
De Koper kan de Account op elk moment opzeggen zonder kosten te maken.
Om ontslag te nemen van de Account, gelieve uw ontslag te sturen naar de Verkoper op het e-mail adres: shop@ultrasstickers. eu, wat zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van het Account en beëindiging van het Account onderhoudscontract.

§ 5 COMPLAINTS

Klachten met betrekking tot de werking van het Account dienen te worden gericht aan het e-mailadres shop@ultrasstickers.eu.
De klacht zal door de Verkoper binnen 14 dagen in behandeling worden genomen. EXTRAJUICIËLE METHODEN VAN UITZONDERINGEN EN ONDERZOEKENDE KLACHTEN
In het geval dat de klachtenprocedure niet het door de Consument verwachte resultaat oplevert, kan de Consument profiteren van onder andere:
bemiddeling door de bevoegde Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij u zich dient te wenden tot de bemiddeling. De procedure is in de regel gratis. De lijst van de Keuringsdiensten is hier beschikbaar: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 .
assistentie van een bevoegde vriendschappelijke consumentenrechtbank die werkzaam is bij de Provinciale Inspectie van Koophandel, waarbij een aanvraag moet worden ingediend voor de behandeling van een zaak bij een arbitragehof. De procedure is in de regel gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
Internet ODR-platform beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 6 PERSOONLIJKE GEGEVENS

De beheerder van de persoonsgegevens die door de Koper bij het gebruik van de Winkel worden verstrekt, is de Verkoper.
De persoonsgegevens van de Koper worden hoofdzakelijk verwerkt op basis van een overeenkomst en voor de uitvoering ervan, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in de algemene verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming (GDPR). Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door de Verkoper is opgenomen in het privacybeleid dat in de Store.

§ 7 RESERVATIES

Het is voor de Koper verboden om illegale inhoud te verstrekken.
De accountonderhoudsovereenkomst wordt in het Pools afgesloten.
In het geval van belangrijke redenen als bedoeld in paragraaf 4, heeft de Verkoper het recht om dit Accountreglement te wijzigen.
Belangrijke redenen als bedoeld in paragraaf 3 zijn: De Koper wordt ten minste 7 dagen voordat de wijziging wordt doorgevoerd via e-mail op de hoogte gesteld van de geplande wijziging van het Accountreglement, verzonden naar het adres dat aan het Account is toegewezen.
de noodzaak om de Winkel aan te passen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de activiteiten van de Winkel
het verbeteren van de veiligheid van de geleverde dienst
wijziging van de functionaliteit van het Account vereist wijziging van het Accountreglement.
In het geval dat de Koper de geplande wijziging niet aanvaardt, dient hij de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen door een passend bericht te sturen naar het e-mailadres van de Verkoperswinkel@ultrasstickers. eu, wat zal leiden tot beëindiging van de Accountonderhoudsovereenkomst met de inwerkingtreding van de geplande wijziging of eerder indien de koper een dergelijk verzoek indient.
In een situatie waarin de koper geen bezwaar maakt tegen de geplande wijziging tot de inwerkingtreding ervan, wordt aangenomen dat hij deze accepteert, wat geen belemmering vormt om het contract in de toekomst te beëindigen.
In geval van een geschil met een Koper die geen Consument is, is de bevoegde rechter de rechter van de vestigingsplaats van de Verkoper.
Geen van de bepalingen van dit Reglement sluit de rechten van de Consument uit of beperkt deze op enigerlei wijze.

§ 8 GEBRUIKERSCONTDUCT

Bij het gebruik van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen:

materiaal te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, gegevens, foto's, afbeeldingen of een van deze elementen in combinatie als ontwerp voor stickers die beschikbaar zijn op deze Site of anderszins ("Inhoud") en die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair of intimiderend zijn, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, onfatsoenlijk, opruiend, lasterlijk, hatelijk, raciaal, etnisch, sociaal, politiek, juridisch, moreel, religieus of anderszins verwerpelijk, of invasief voor de rechten van een ander, inclusief maar niet beperkt tot de rechten van beroemdheid, privacy en intellectueel eigendom.
zich voordoen als een persoon of entiteit of een valse voorstelling van zaken geven van uw verbondenheid met een persoon of entiteit;
uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden van enige Content die inbreuk kan maken op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij. Als richtlijn mag u alleen origineel werk bijdragen dat u zelf hebt gemaakt van originele elementen. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van afbeeldingen van beroemdheden of zakelijke producten, noch van afbeeldingen, teksten of ontwerpen die u van een website hebt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. U kunt geen "nieuwe" afbeelding maken met behulp van elementen uit afbeeldingen die andere mensen hebben gemaakt. En u kunt niet een citaat of een slogan bijdragen die in wezen hetzelfde is als iets wat al door iemand anders is geschreven. Door het uploaden van eender welke inhoud, verklaart en garandeert u dat u het wettelijke recht hebt om dergelijke inhoud te reproduceren en te verspreiden en dat de inhoud in overeenstemming is met alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, voorschriften en verordeningen;
uploaden, downloaden, posten, e-mailen of op een andere manier enige inhoud te verzenden die een strafbaar feit vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden, of die op een andere manier aansprakelijkheid zouden creëren of het lokale, staats-, nationale of internationale recht zouden schenden;
uploaden, downloaden, posten, e-mailen of op een andere manier ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van aansporing overbrengen;
uploaden, downloaden, posten, e-mail of anderszins verzenden van materiaal dat softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
uploaden, downloaden, posten, e-mail of anderszins verzenden van valse of misleidende informatie;
verstoren of interfereren met de veiligheid van, of anderszins misbruik maken van, de Site, of enige diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Site of gelieerde of gekoppelde websites.
toegang te krijgen tot, te knoeien met of gebruik te maken van niet-openbare delen van de Site. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze delen van de Site kunnen worden vervolgd;
het gebruik van de Site of gelieerde of gekoppelde websites verstoren of hinderen;
frame of link naar de Site, tenzij dit schriftelijk is toegestaan door ULTRAS STICKES; of afbeeldingen of namen bevatten die het recht op privacy of publiciteit van een persoon zouden schenden.

U erkent dat ULTRAS STICKES ingediende inhoud niet vooraf screent, maar dat ULTRAS STICKES en de door haar aangewezen personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken inhoud die via de Site beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen. Bij het plaatsen van uw bestelling erkent u dat ULTRAS STICKES uw bestelling en de daarin opgenomen Inhoud kan controleren op naleving van onze richtlijnen en naleving van de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd. Zonder het voorgaande te beperken, hebben ULTRAS STICKES en de door haar aangewezen personen het recht om alle Content die in strijd is met de Overeenkomst of anderszins bezwaarlijk is voor ULTRAS STICKES te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van enige Content moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Content. U erkent dat u niet mag vertrouwen op Content die door ULTRAS STICKES is gemaakt of bij ULTRAS STICKES is ingediend. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de creatie en compilatie van uw Content en dat noch ULTRAS STICKES, noch enige andere partij die betrokken is bij de productie van een product waarin dergelijke Content is verwerkt, deze verantwoordelijkheid op zich neemt. De productie door ULTRAS STICKES van een product waarin uw Inhoud wordt afgebeeld, geeft niet aan dat ULTRAS STICKES de Inhoud goedkeurt, dat de Inhoud voldoet aan alle toepasselijke wetten, of dat u bent vrijgesteld van enige aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit het gebruik van de Inhoud.
U erkent en gaat ermee akkoord dat ULTRAS STICKES de Inhoud mag bewaren en ook mag onthullen als dit wettelijk verplicht is of als u te goeder trouw van mening bent dat een dergelijke bewaring of onthulling redelijkerwijs nodig is om dit te doen: (i) te voldoen aan wettelijke procedures; (ii) deze Overeenkomst af te dwingen; (iii) te reageren op claims dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; of (iv) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van StickerYou, haar gebruikers en het publiek te beschermen.
U begrijpt dat de technische verwerking en werking van de Site, met inbegrip van uw Inhoud, (i) transmissies via verschillende netwerken kan inhouden; en (ii) wijzigingen om zich te conformeren aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindingsnetwerken of -apparaten.
U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor acties en communicaties die onder uw account worden ondernomen. ULTRASSTICKES neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Content die door of naar u of door of naar een derde partij wordt geüpload of anderszins wordt verzonden, of voor eventuele fouten, laster, smaad, smaad, weglatingen, onwaarheden, inbreuk, obsceniteit, pornografie of godslastering die u of een derde partij zou kunnen tegenkomen. U gaat ermee akkoord afstand te doen van alle vorderingen tegen ULTRAS STICKES en haar filialen, aannemers, agenten en werknemers voor verliezen, schade en verwondingen die gebaseerd zijn op of verband houden met communicatie, inhoud of materiaal op de site. U gaat ermee akkoord ULTRAS STICKES en haar filialen te vrijwaren van alle claims en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Overeenkomst.
U gaat ermee akkoord dat u deze Site en alle op deze Site bestelde stickers zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke Poolse, staats- en lokale wetten, statuten, voorschriften en verordeningen en dat u geen actie zult ondernemen die de rechten van een persoon of entiteit schaadt of schendt.

PRIVACY POLICY

Uw privacy is erg belangrijk voor ULTRAS STICKES. Gebruikers van deze site moeten ons Privacybeleid op www.ultrasstickers.eu raadplegen voor informatie over de manier waarop ULTRAS STICKES persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt. Door deze Overeenkomst te accepteren stemt u uitdrukkelijk in met de openbaarmaking en het gebruik van uw persoonlijke informatie door StickerYou zoals beschreven in het Privacybeleid dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing.


§ 1 Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, gegevens, foto's, afbeeldingen, enzovoort, wordt gebruikt. of ander materiaal dat op of via de Site, door ULTRAS STICKES, haar adverteerders of andere derden wordt verspreid, wordt beschermd door handelsmerken, servicemerken, octrooien, auteursrechten of andere eigendomsrechten en wetten. U mag geen Content ontvangen via de Site gebruiken of verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van de Content. U gaat ermee akkoord om niet te publiceren, te reproduceren, te kopiëren, geheel of gedeeltelijk, noch te uploaden, te downloaden, te posten, te e-mailen, te verkopen of anderszins te distribueren Inhoud die beschikbaar is via de Site, in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
U behoudt alle eigendomsrechten op uw Content die is ingediend bij de Site. Door Inhoud in te dienen bij ULTRAS STICKES en deze te plaatsen, verleent u ULTRAS STICKES een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare licentie om uw Inhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, in het openbaar weer te geven en te distribueren.
U erkent en gaat ermee akkoord dat de Site en alle software die aan u wordt geleverd of in verband met de Site wordt gebruikt, inclusief, bijvoorbeeld en zonder beperking, API's of andere scripts ("Software"), eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en andere wetten. Behalve voor zover een afzonderlijke klik op de overeenkomst van toepassing is op een bepaald stuk Software, verleent ULTRAS STICKES u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Software uitsluitend te gebruiken voor zover dat nodig is om deze Site te gebruiken en op voorwaarde dat u ermee instemt de Software of de Software niet geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken op basis van de Site of de Software.
De intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot de inhoud van notities, berichten, e-mails, postings, brieven, ideeën, suggesties, concepten of andere schriftelijke materialen die u indient of meedeelt aan ULTRAS STICKES (met uitzondering van uw Content die u indient) worden automatisch geacht te zijn toegewezen, verleend en overgedragen door u aan ULTRAS STICKES bij indiening of mededeling ervan aan ULTRAS STICKES, en u draagt alle rechten daarop over aan ULTRAS STICKES en gaat ermee akkoord dat deze automatisch eigendom worden van ULTRAS STICKES en dat ULTRAS STICKES deze materialen en alle intellectuele eigendomsrechten daarin op enigerlei wijze en voor enigerlei doel mag gebruiken, exploiteren, kopiëren, publiceren, uitvoeren, overdragen en op alle andere manieren mag behandelen.


§ 2 Intellectueel Eigendomsbeleid

ULTRAS STICKES respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen.
ULTRAS STICKES kan de accounts van gebruikers die inbreuk lijken te maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen.
Als u van mening bent dat uw Content is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht en/of handelsmerk vormt, dient u de juridische afdeling van ULTRAS STICKES hiervan op de hoogte te stellen en de volgende informatie te verstrekken ("Kennisgeving"):

een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht-/handelsbelang;
een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of handelsmerk waarop inbreuk wordt gemaakt;
een beschrijving van de plaats waar de geclaimde inbreukmakende Inhoud zich op onze Site bevindt;
uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteurs/merk, zijn agent of de wet;
een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het betrokken auteurs/merk belang.

ULTRAS STICKES' juridische afdeling is te bereiken op: SHOP@ULTRASSTICKES.EU


GARANTIE

JAARVERSLAG EN WAARSCHUWING DAT JIJ DE EIGENAAR VAN HET INHOUD IS WAAROM JIJ DE INHOUD VERZOEKT EN DAT HET INHOUD NIET INHOUDT, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (COPYRIGHTS EN HANDELSMERKEN) OF ANDERE RECHTEN VAN ANDEREN INHOUD VERBAND IS. U VERKLAART OOK DAT ER GEEN UITSTAANDE GESCHILLEN ZIJN IN VERBAND MET DE EIGENDOMSRECHTEN, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE RECHTEN OP DE INHOUD OF DELEN VAN DE INHOUD. U VERKLAART EN GARANDEERT ONS DAT DEZE OVEREENKOMST NAAR BEHOREN EN RECHTSGELDIG DOOR U IS UITGEVOERD EN GELEVERD EN UW WETTELIJKE, GELDIGE EN BINDENDE VERPLICHTING VORMT, DIE TEGEN U AFDWINGBAAR IS IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN ERVAN; EN DAT DE UITVOERING, LEVERING EN UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR U BINNEN UW RECHTSBEVOEGDHEID EN BEVOEGDHEID VALLEN; NAAR BEHOREN ZIJN GEAUTORISEERD DOOR ALLE VEREISTE HANDELINGEN VAN UW KANT; DE GOEDKEURING OF TOESTEMMING VAN GEEN ENKELE ANDERE PERSOON VEREISEN; EN NIET IN STRIJD ZIJN MET, NOCH EEN VERZUIM VORMEN ONDER DE (I) BEPALING VAN ENIGE WET, REGEL, VOORSCHRIFT, BEVEL, VONNIS OF VERORDENING WAARAAN U ONDERWORPEN BENT OF DIE BINDEND IS VOOR U, OF (II) DE VOORWAARDEN VAN ENIGE ANDERE OVEREENKOMST, DOCUMENT OF AKTE DIE OP U VAN TOEPASSING IS OF DIE BINDEND IS VOOR U.


DISCLAIMER OF WARRANTIES

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP UW VERKOCHT RISICO. DEZE SITE EN DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN, PROGRAMMA'S EN MATERIALEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS.
Tot HET VOLLEDIGSTE UITBREIDENDE PERMISSIBILITEIT VAN TOEPASSINGSGEBIED, ULTRAATS STICKES EN ITS AFFILIATES UITDRUKKELIJKE DISCLAIM ALLE WAARSCHUWINGEN VAN EEN ENIGE KINDEREN WORDEN GEBRUIKT OF UITVOERD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
ULTRAS STICKES MAKT GEEN GARANTIE DAT (A) DE PLAATS OF HET INHOUD UW VERPLICHTINGEN Zal VERMELDEN, OF (B) DAT DE PLAATS OF DE DIENST VERBONDEN zal zijn, TIJDELIJK, VEILIG, OF FOUTVRIJ zal zijn, OF (C) DE KWALITEIT VAN EVENTUELE STICKERS, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DE SITE KOOPT OF VERKRIJGT, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, OF (D) DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NIET VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE DIE U LIJDT IN VERBAND MET DE SITE OF DE INHOUD ERVAN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD, GEGEVENS OF SOFTWARE DIE WORDT VERSPREID DOOR, GEDOWNLOAD OF BENADERD VAN OF VIA DEZE SITE, OP UW EIGEN RISICO IS. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW BEDRIJF, UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD, GEGEVENS EN/OF SOFTWARE.
JAAR HET KENNISGEVEN DAT ULTRASSTICKES NIET IN EEN ENKELE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBODEN DOOR DERDE PARTIJEN OP OF DOOR DEZE ZAKANTIE. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, ZIJN ULTRASOONLAMPEN EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN GEVEN ZIJ GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, ACTUALITEIT, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE INHOUD OF DE STICKERS DIE DOOR DERDEN VIA DEZE SITE WORDEN VERSPREID OF BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.
JAAR HET KENNISGEVEN DAT ULTRASSTICKES GEEN GARANTIE OF VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE OVER DEZE SITE ZULLEN WORDEN GESCHIKT. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ULTRASOONLAMPEN OF VIA OF VAN DE SITE VERKRIJGT, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.
LIMITATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
ZONDER CIRCUMSTANTIES, ZONDER BEPERKING, ZIJN EIGEN NEGLIGENTATIE, ZULLEN ULTRAATS STICHTEN OF ONDERDELEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, FILIALEN, DIRECTEUREN, LICENTIEGEVERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN EN VERZENDEN, OF HET DISTRIBUEREN VAN ULTRASOON STICKES PRODUCTEN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF VOORBEELDIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS ULTRASOON STICKES IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (A) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE; (B) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN AANGEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS OF INFORMATIE OF ONTVANGEN BERICHTEN OF VIA OF VAN DE SITE AANGEGANE TRANSACTIES; (C) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE SITE OF (E) ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT DE SITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE ZAKEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In SUCH JURISDICTIES is de aansprakelijkheid beperkt tot de VOLLEDIGE UITGESTELDE VERPLICHTINGEN VAN WETENSCHAPPELIJKHEID.